Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds
met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.
1. Pinkpower: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd
aan Kalmoesstraat 4, 3193SE te Hoogvliet Rotterdam, ingeschreven in
het Handelsregister onder KvK-nummer 75707209.
2. Wederpartij: eenieder met wie Pinkpower een Overeenkomst heeft
gesloten of beoogt te sluiten.
3. Partijen: Pinkpower en de Wederpartij gezamenlijk.
4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader
waarvan Pinkpower zich heeft verbonden tot het verlenen van
Diensten.
5. Overeenkomst op Afstand: een Overeenkomst die wordt gesloten in
het kader van een georganiseerd systeem voor contractsluiting op
afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Pinkpower
en de Wederpartij en waarbij, tot en met het moment van het sluiten
van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of
meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de
Overeenkomst rechtstreeks middels Sportbit.nl door de Wederpartij
tot stand wordt gebracht. Een Overeenkomst is aldus geen
Overeenkomst op Afstand indien daarbij door Pinkpower geen
georganiseerd systeem voor contractsluiting op afstand wordt gebruikt,
bijvoorbeeld in het geval dat de Overeenkomst op locatie van
Pinkpower wordt gesloten of als de Wederpartij de contactgegevens
van Pinkpower op internet of in een telefoonboek opzoekt en
telefonisch een Overeenkomst sluit.
6. Diensten/Dienstverlening: de in het kader van de Overeenkomst door
Pinkpower te verlenen diensten, waaronder begrepen het verzorgen
van Trainingen.
7. Training: elke afzonderlijke, in het kader van de Overeenkomst, door
Pinkpower te verzorgen small group-training of personal training op
een bepaalde dag, gedurende een bepaald tijdsbestek.
8. Recht van Ontbinding: de aan de Wederpartij geboden wettelijke
mogelijkheid om een Overeenkomst op Afstand binnen 14 dagen na
totstandkoming daarvan te ontbinden.
9. Strippenkaart: een kaart waarmee de Wederpartij voorafgaand een
bepaald aantal Trainingen inkoopt, welke strippenkaart voor bepaalde
tijd geldig is.
10. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie,
communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die
met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk
verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.


ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
Pinkpower en iedere Overeenkomst.
2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend
uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover
hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen,
afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen
Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze
algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de
geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval
zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een
vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding.
Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Pinkpower is vrijblijvend; Pinkpower kan op basis van
slechts haar aanbod, niet worden gehouden een Overeenkomst met de
Wederpartij aan te gaan. Pinkpower kan haar aanbod tot meteen,
althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de
Wederpartij, nog herroepen. Indien herroeping plaatsvindt nadat reeds
een betaling door de Wederpartij is verricht, zal Pinkpower onverwijld
voor terugbetaling daarvan zorgdragen.
2. Kennelijke fouten en/of vergissingen in een aanbod van Pinkpower,
binden haar niet.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 1, komt de Overeenkomst tot stand
op het moment dat de Wederpartij het aanbod van Pinkpower op de
eventueel daartoe door Pinkpower aangewezen wijze heeft aanvaard
en de Wederpartij heeft voldaan aan alle eventuele voorwaarden die
uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. In geval de Overeenkomst
rechtstreeks middels Sportbit.nl tot stand wordt gebracht, zal de
totstandkoming van de Overeenkomst, wederom onverminderd het
bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Wederpartij
worden bevestigd.
ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING BIJ EEN OVEREENKOMST OP
AFSTAND
1. De Wederpartij is, behoudens het bepaalde in het overige van dit
artikel, gerechtigd om een Overeenkomst op Afstand tot 14 dagen na
totstandkoming daarvan, zonder opgave van redenen te ontbinden.
2. Nakoming van de Overeenkomst op Afstand binnen de bedenktijd als
bedoeld in lid 1, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de
Wederpartij.
3. De Wederpartij kan van het Recht van Ontbinding gebruik maken door
daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Pinkpower
aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen
bij Pinkpower. Zodra Pinkpower in kennis gesteld van het voornemen
van de Wederpartij om de Overeenkomst op Afstand te ontbinden, zal
Pinkpower de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
4. Bij uitoefening van het Recht van Ontbinding is de Wederpartij
Pinkpower een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte
van de verbintenis dat door Pinkpower is nagekomen op het moment
van uitoefening van het Recht van Ontbinding, vergeleken met de
volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de
Wederpartij aan Pinkpower is verschuldigd, wordt berekend op grond
van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen, met dien
verstande dat in geval tot het moment van uitoefening van het Recht
van Ontbinding, de Strippenkaart reeds gedeeltelijk is verzilverd, de
Wederpartij voor de reeds afgenomen Trainingen, de op dat moment
door Pinkpower gehanteerde prijs voor de betreffende Training aan
Pinkpower is verschuldigd.
5. Pinkpower zal de eventueel reeds van de Wederpartij ontvangen
betaling, minus het bedrag als bedoeld in lid 4, zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst op
Afstand aan de Wederpartij terugbetalen.
ARTIKEL 5. | TRAININGEN
1. Met uitzondering van personal trainingen dient de Wederpartijzich aan
te melden voor de deelname aan een Training, zulks conform het
bepaalde in artikel 6.
2. De Wederpartij kan zich aanmelden voor Trainingen onder voorbehoud
van beschikbaarheid van Pinkpower en in geval van een groepstraining,
onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen.